Over Roze 50+

Roze 50+, het samenwerkingsverband van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie, de gezondheid en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging. 

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

Speerpunten

Onderzoek

Uit de eerste Roze Belweek uit 2006 blijkt dat een deel van de oudere homoseksuele mannen en lesbische vrouwen vaker met eenzaamheid geconfronteerd wordt dan hun heteroseksuele leeftijdgenoten. Voor velen van hen was het leven niet gemakkelijk. Zij waren zich bewust van hun andere geaardheid, maar konden er met weinig mensen over praten. Homoseksualiteit werd nog vrijwel nergens geaccepteerd. Mede hierdoor hadden velen van hen een late ‘coming out’, in een groot aantal gevallen na een heterohuwelijk of -relatie. De vaak moeilijke keuze voor zichzelf en hun homoseksualiteit kon een breuk betekenen met familie, kinderen en hun sociale netwerk. Gelukkig is er in de afgelopen jaren veel veranderd, maar roze ouderen dragen het verleden met zich mee en vinden het vaak nog moeilijk om open te zijn over hun seksuele geaardheid en leefstijl. Het is voor hen niet altijd vanzelfsprekend dat ze een goed sociaal netwerk hebben en met het ouder worden is het niet eenvoudig om gelijkgestemden te vinden en te ontmoeten of om nieuwe relaties aan te knopen.

Roze 50+ ondersteunt en stimuleert Roze 50-plussers en hun initiatieven: zij doet dat door het verbeteren van hun maatschappelijke positie en door het onderwerp bespreekbaar te maken waardoor er bewustwording ontstaat. Haar belangrijkste taak is zorgen dat maatschappelijke zorg- en welzijnsorganisaties zich bewust worden van het bestaan en de specifieke behoeften van Roze 50-plussers.

De ogen, oren, en handen van Roze 50+ is het netwerk van Roze 50+ ambassadeurs. Zij zitten in de haarvaten van de maatschappij en zijn het visitekaartje van het Roze 50+. Ze lobbyen op lokaal en regionaal niveau en zetten hiermee Roze 50-plussers op de kaart.

Dankzij al deze activiteiten is geleidelijk de beweging Roze 50+ ontstaan die nog steeds groeit!