Hoe kan een zorginstelling discriminatie tegengaan?

Negatieve opmerkingen of disrespectvol gedrag horen in een zorginstelling niet thuis.

Een zorginstelling dient een goede klachtenregeling te hebben met een onafhankelijke vertrouwenpersoon om de klager bij te staan en een onafhankelijke klachtencommissie om te oordelen over de klacht. Door voorlichting naar personeel en bewoners moet duidelijk zijn dat de klachtenregeling er is voor iedereen en ook voor klachten over (homo)discriminatie. Ook moet de directie duidelijk maken hoe zijn ervoor zorgt dat iemand die een klacht indient welkom is en niet achteraf ‘gepakt’ zal worden. Dit laatste heet “victimisatie”.

 

Een klachtenregeling is een laatste mogelijkheid. Veel beter is het om disrespectvol gedrag direct aan te pakken. Dat kan door duidelijke regels op te stellen voor gedrag in het tehuis. Bijvoorbeeld dat iedereen elkaar respect behandelt en dat als men zich onheus bejegend voet, met dat elkaar beleefd vertelt. Hoe men dit in de praktijk doet, moet een onderwerp van gesprek zijn onder personeel en onder bewoners. Dat soort gesprekken moet men natuurlijk regelmatig hebben of misschien ook oefenen, want personeel en bewoners wisselen en je moet zoiets levend houden. De directie moet zorgen dat als mensen zich niet aan de regels houden, mensen daarop worden aangesproken. Naast streng zij op tolerant gedrag, is het belangrijk een open en belangstellende sfeer te bevorderen.